ศักดา เ.; เรืองสูง เ.; วิทยพันธ์ ย.; ศรเกษตริน อ.; กัลกะ ส. ผลของการให้โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพ ชุมชนโพหวาย THE EFFECTS OF HEALTH PROMOTION PROGRAMS FOR PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES AT PHO WAI PRIMARY CARE UNIT. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), ิBangkok, v. 32, n. 1, 2016. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/64276. Acesso em: 6 dec. 2022.