ชูจันทร์ เ.; ทองใบ ว.; กรรมบุตร จ. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนและการสนับสนุนจากครอบครัวต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนตอนปลายที่มีภาวะน้ำหนักเกิน THE EFFECTS OF SELF-EFFICACY AND FAMILY SUPPORT PROMOTION PROGRAM ON CONSUMPTION BEHAVIOR AMONG LATE SCHOOL AGED CHILD. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 32, n. 1, 2016. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/64274. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.