ตปนียากร ว. บทบรรณาธิการ. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 32, n. 1, 2016. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/64255. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.