เผื่อนด้วง อ.; ศิริวัฒน์ชัยพร ร. การประยุกต์การเรียนรู้แบบร่วมมือในวิาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล APPLICATION OF COOPERATIVE LEARNING IN THE NURSING ETHICS AND LAWS COURSE. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 31, n. 3, 2015. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/56416. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.