วนวงศ์ไทย ส.; วิวัฒน์วานิช ส. การพัฒนาขอบเขตเนื้อหาการส่งเสริมภาวะผู้นำในการจัดการสาธารณภัยของพยาบาล DEVELOMENT OF COVERAGE FOR PROMOTING NURSES’ LEADERSHIP IN DISASTER MANAGEMENT. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 31, n. 3, 2015. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/56411. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.