เก่งการพานิช ม.; เบญจกุล ศ.; เก่งการพานิช ธ.; ลัธธนันท์ ก. ผลกระทบของการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ปี 2555 ต่อพฤติกรรม การบริโภคยาสูบของผู้บริโภคยาสูบปัจจุบัน IMPACT OF TOBACCO TAX INCREASE IN 2012 ON TOBACCO CONSUMPTION BEHAVIOR AMONG CURRENT TOBACCO USERS. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 31, n. 3, 2015. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/56404. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.