ภูศรี เ.; เกิดมงคล พ. ผลของโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง และความเข้มแข็งในการมองโลก ของผู้เสพแอมเฟตามีน. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 28, n. 1, 2013. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4845. Acesso em: 15 เม.ย. 2024.