สุขีรัตน์ ส.; รวิวรกุล ท.; แก้วบุญชู อ. ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นจังหวัดอ่างทอง. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 28, n. 1, 2013. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4839. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.