เพียรพิจารณ์ อ. หยูกยาน่ารู้ คู่มือการใช้ยาฉบับประชาชน. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), ิBangkok, v. 27, n. 3, 2013. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4834. Acesso em: 2 feb. 2023.