ธรรมรักษา พ. ประสบการณ์ที่ประทับใจจากการเยือนบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 27, n. 3, 2013. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4833. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.