กอบกิจสุมงคล ก.; เอื้ออารี เ.; วรอาคม อ.; แสนเจริญสุทธิกุล น. ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจในผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือด ณ รพ.รามาธิบดี. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), ิBangkok, v. 27, n. 3, 2013. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4824. Acesso em: 2 feb. 2023.