เจริญสุข เ.; ตรีเดช ป.; ปั้นดี ว. แรงจูงใจและบรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 27, n. 2, 2013. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4813. Acesso em: 15 เม.ย. 2024.