โสตถิผลอนันต์ ส.; เข้มขัน เ.; นิโรธนันท์ อ. รายงานวิจัยวิจัย ผลของการออกแบบการเรียนที่มีการใช้ประสบการณ์จริงในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), ิBangkok, v. 27, n. 1, 2013. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4804. Acesso em: 6 dec. 2022.