กั้วกำจัดจ.; จีระแพทย์ว. ประสบการณ์ความต้องการการดูแลของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนที่ใส่ท่อหลอดลมคอ. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), v. 27, n. 1, 11.