ศรีเกษม บ.; วิวัฒน์วานิช ส. ผลของการจัดรูปแบบการพยาบาลต่อจำนวนวันนอนของผู้ป่วยศัลยกรรม และ ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลราชวิถี. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 26, n. 3, 2013. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4786. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.