ไพบูลย์ธนานนท์ จ.; ศรีสารคาม จ. ความสัมพันธ์ระหว่าง ความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดทางจริยธรรม กับกลยุทธ์ในการศึกษา และการเรียนรู้ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 26, n. 3, 2013. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4785. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.