ทังสุบุตร ย.; รัตนานุกูล ง.; ศิริวัฒน์ชัยพร ร. การดำเนินชีวิตและการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 26, n. 2, 2013. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4783. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.