ตรีเดช ป.; ครึกครื้นจิตร พ.; ธนกาญจน์ น. ความพึงพอใจในงานของพยาบาลโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), ิBangkok, v. 26, n. 2, 2013. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4779. Acesso em: 26 nov. 2022.