บึงอ้อ ก.; ศิริมัย ว. พฤติกรรมการมีวินัยในตนเองของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 26, n. 2, 2013. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4778. Acesso em: 19 เม.ย. 2024.