ขันเงิน และคณะ อ.; แก้วจันทรา ไ. ความรู้สึกต่อการปฏิบัติงานผิดพลาดบนตึกผู้ป่วยของ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 26, n. 2, 2013. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4776. Acesso em: 15 เม.ย. 2024.