โพธิสา ส.; เฮงพระพรหม ส.; นิ่มนวล อ. ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการสัมผัสเลือดและ/หรือสิ่งคัดหลั่งจากผู้ป่วยของ บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 26, n. 1, 2013. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4765. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.