ทิพย์กาญจนเรขา ก. คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 31, n. 2, p. 141–144, 2015. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/47642. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.