อิสสระสงคราม ไ.; บุญประคอง ท.; จันทร์แก้ว เ. ความรู้และการปฏิบัติในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของอาสาสมัคร ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร KNOWLEDGE AND PRACTICES IN CONTROL AND PREVENTION OF COMMUNICABLE DISEASES OF CHILDCARE VOLUNTEERS IN EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT CENTERS,. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 31, n. 2, p. 80–91, 2015. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/47637. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.