เตากล่ำเ.; จิโรจน์กุลป.; บุญปลูกส. ผลของการตัดข้อสอบที่มีค่าอำนาจจำแนกติดลบออกต่อคะแนนการสอบ และ ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต THE EFFECTS ON TEST SCORES AND THE RELIABILITY OF THE TEST AFTER EXCLUDING THE ITEMS WITH NEGATIVE DISCRIMINATION POWER: FACULTY OF. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), v. 31, n. 2, p. 26-43, 1 May 2015.