ระยาภ.; เบญจกุลศ.; เก่งการพานิชม.; เก่งการพานิชธ.; ลัธธนันท์ก. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ตามแบบจำลองขั้นตอน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนในตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง EFFECTS OF THE SMOKING CESSATION PROGRAM APPLYING TRANSTHEORETICAL MODEL AMONG SMOKERS AT WONGWON SUB-DISTRICT, KUNTUNG DISTRICT, TR. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), v. 31, n. 2, p. 9-25, 1 May 2015.