ใจเตี้ย ส. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคอาหารพื้นบ้านของผู้สูงอายุในเขตเมือง FACTORS RELATED TO LOCAL FOOD CONSUMPTION OF THE ELDERLY IN URBAN AREA. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 31, n. 2, p. 1–8, 2015. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/47631. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.