จันทรภูมี เ.; ศรีสถิตย์นรากูร บ. ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลในองค์การพยาบาล. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 25, n. 3, 2013. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4756. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.