เพียรพิจารณ์ อ.; ศรีอมรรัตนกุล ธ.; วงศ์ใหญ่ ส. การพัฒนาคู่มือประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาลด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล ในวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 25, n. 1, 2013. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4735. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.