บุญศิลป์ ส.; รัชวัตร์ ป.; เปรื่องเดช ส. ทัศนคติเชิงงจริยธรรมตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ETHICAL ATTITUDE BASED ON PERCEPTION OF NURSING STUDENTS UNDER THE JURISDICTION OF PRABOROMARAJCHANOK INSTITUTE. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 31, n. 1, p. 50–60, 2015. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/39357. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.