โพธิ์พัฒนชัย อ.; ศรเกษตริน อ.; จันทรา ร. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการพยาบาล ด้านภัยพิบัติสำาหรับนักศึกษาพยาบาล. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), ิBangkok, v. 31, n. 1, p. 1–12, 2015. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/39350. Acesso em: 2 dec. 2022.