พิมปา ฤ.; ธีระวิวัฒน์ ม.; อิมามี น.; ตันสกุล ส. พฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรของผู้ป่วยโรคเบาหวาน จังหวัดกาญจนบุรี HERBAL USING BEHAVIORS AMONG DIABETES, KANCHANABURI PROVINCE. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 30, n. 3, p. 14–25, 2014. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/30253. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.