เพียรพิจารณ์ อ. รู้คิดจากชีวิตคนทํา. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 30, n. 2, p. 104–108, 2014. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/29287. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.