ดีมะการพ.; สิริธรังศรีบ. คุณลักษณะภาวะผู้นำ: กรณีศึกษาผู้บริหารการพยาบาลดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล ระดับปฐมภูมิ จากสภาการพยาบาล Leadership Characteristics: A Case study of an Administrator who Received a Nursing Service Excellence Award at the Primary Care Level from the Thailan. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), v. 30, n. 2, p. 48-57, 1 May 2014.