นุราภักดิ์ อ.; สมภพเจริญ ม.; เติมศิริกุลชัย ล.; เก่งการพานิช ม. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปกป้องสิทธิของตนเองจากควันบุหรี่มือสอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร FACTORS CORRELATED WITH ASSERTIVE BEHAVIOR FROM SECOND-HAND SMOKE IN SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN BANGKOK METROPOLITAN. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 30, n. 2, p. 37–47, 2014. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/29282. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.