แก้วทองน.; เติมศิริกุลชัยล.; ลีระพันธ์ป.; เก่งการพานิชธ.; แก้วดำเกิงข. ความแตกฉานด้านสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหอย จังหวัดสระแก้ว HEALTH LITERACY OF GROUP AT RISK OF HYPERTENSION AT BAN NONGHOI SUB-DISTRICT HEALTH PROMOTING HOSPITAL,SA KAEO PROVINCE. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), v. 30, n. 1, p. 45-56, 1 Jan. 2014.