ศิริสม น.; ลีระพันธ์ ป.; เก่งการพานิช ธ.; เก่งการพานิช ม. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ของข้าราชสำนักที่ปฏิบัติงานภายในเขตสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต FACTORS RELATED TO EXERCISE BEHAVIOR AMONG OFFICERS IN SUANCHITRALADA, DUSIT PALACE. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 30, n. 1, p. 34–44, 2014. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/29275. Acesso em: 15 เม.ย. 2024.