นาคกุล ล.; ตรีเดช ป.; ปั้นดี ว.; ศิริ ส. ความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรในโรงพยาบาลรามาธิบดี (Needs of Self Development Among Ramathibodi Hospital Personnel). Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), ิBangkok, v. 30, n. 1, p. 22–33, 2014. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/29274. Acesso em: 6 dec. 2022.