คชาทองพ.; ตรีเดชป.; ปั้นดีว. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานตามนโยบาย 3S ของผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดนครปฐม FACTORS ASSOCIATED WITH THE IMPLEMENTATION OF THE 3-S POLICY OF THE DIRECTORS OF TAMBON HEALTH PROMOTING HOSPITALS IN NAKHONPATHOM. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), v. 30, n. 1, p. 1-9, 1 Jan. 2014.