ภูมิสวัสดิ์ น.; สุวิทยะศิริ น.; ไชยทรัพย์ น. การรับรู้ประโยชน์ของการส่งเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในหญิงตั้งครรภ์ ที่มาฝากครรภ์ในโรงพยาบาลราชวิถี Perceived Benefits and Health Promoting Behaviors in Pregnant Women at Antenatal Clinic of Rajavithi Hospital. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 29, n. 2, p. 80–94, 2013. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/28972. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.