สุจำนงค์ ส.; ธีระวิวัฒน์ ม.; อิมามี น. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดขวัญ จังหวัดนนทบุรี* FACTORS RELATED TO SELF-MANAGEMENT OF HYPERTENSIVE PATIENTS, TALADKWAN DISTRICT HEALTH PROMOTING HOSPITAL, NONTHABURI PROVINCE. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 29, n. 2, p. 20–30, 2013. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/28965. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.