พรสมบูรณ์ศิริ อ.; มลคล้ำ ป.; ครองระวะ ร. การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง และจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 Parental Raising and Psychological Characteristics relate. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 29, n. 2, p. 1–9, 2013. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/28962. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.