ภักดีโต โ.; สวัสดิพานิช น.; สัณฑิติ ร. ผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ต่อความรู้และการตัดสินใจทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล* EFFECT OF A COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION OF NURSING CARE OF CHILDREN WITH INTRAVENOUS FLUID THERAPY TOWARD KNOWLEDGE. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 29, n. 1, p. 110–120, 2013. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/28931. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.