เก่งการพานิช ม.; เก่งการพานิช ธ.; ลัธธนันท์ ก.; เบญจกุล ศ.; พรรคเจริญ ห. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีในภาคใต้ของไทย Factors Related to Tax Avoidant Cigarette Smoking in the South of Thailand. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 29, n. 1, p. 82–95, 2013. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/28929. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.