อินทรสงเคราะห์ ด.; ตรีเดช ป.; ปั้นดี ว. การตัดสินใจบริจาคโลหิตในเขตกรุงเทพมหานคร BLOOD DONATION DECISION IN BANGKOK METROPOLITAN. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), ิBangkok, v. 29, n. 1, p. 65–81, 2013. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/28927. Acesso em: 26 nov. 2022.