บัวชู ท.; ศรีวิสัย ท.; ขุนแก้ว เ. .; แตรประสิทธิ์ ย. .; คำพิริยะพงศ์ ณ. .; โพธิ์ศรี ส. . . การพัฒนาแบบประเมินภาวะสุขภาพสำหรับผู้ช่วยพยาบาล. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 39, n. 1, p. 34–45, 2023. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/258930. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.