ออมสิน ก. .; วัฒนชัย พ. . การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน และระบบการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล . วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 38, n. 2, p. 35–47, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/255062. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.