ชูศรีทอง ร. .; ชีวะเกตุ น. .; รัตนกรีฑากุล ส. . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชลบุรี. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 37, n. 2, p. 120–130, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/251208. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.