ศรีสวัสดิ์ ส. .; เฮงอุดมทรัพย์ ภ. .; ชัยเสนา ดาลลาส จ. . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 37, n. 2, p. 74–85, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/251174. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.