ทิพย์กาญจนเรขา ก. ปกหลัง. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 37, n. 1, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/250534. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.