ทิพย์กาญจนเรขา ก. ปกหน้า. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 37, n. 1, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/250531. Acesso em: 19 เม.ย. 2024.